Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtok formannskapet den 30.04.2019 i PS-sak 0018/19 en ny sluttbehandling og endring av kryssløsningen for detaljreguleringsplan - Skafjellåsen 5 - med tilhørende bestemmelser. Hensikten med endringen av reguleringsplanen, er å omlegge krysset Hans Kristian Evensens vei og fylkesvei 319 fra eksisterende T-kryss til ny rundkjøring. Grunneiere, rettighetshavere, naboer er tidligere blitt varslet pr. brev/e-post. Endringen av detaljreguleringsplanen kunngjøres i Sande avis, på kommunens hjemmeside og kan også leses på servicekontoret i Sande rådhus.

Saken med trykte dokumenter hentes direkte opp fra kommunesiden, sak: PS 0018/19

https://innsyn.sande-ve.kommune.no/motekalender/motedag/80050162/sak/80052492 

Klageadgang

Formannskapets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-14 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 31.05.2019. En eventuell klage skal sendes til Sande kommune Plan- og byggesak, Postboks 300, 3071 Sande eller via e-post til . Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Sande kommune. Postboks 300 3071 Sande i Vestfold.