Med hjemmel i lov om stadnamn har Statens kartverk gjort vedtak om skrivemåten av følgende 3 stedsnavn i Sande kommune: Askilsåsen, Askilsdalen og Askilsvannet.

Saken ble reist av Stedsnavntjenesten i Språkrådet (SNT) med bakgrunn i etablering av verneområde.

Vedtak

Statens kartverk har gjort følgende vedtak: Skrivemåten Askilsåsen vedtas som offentlig skrivemåte for ås, Askilsdalen som offentlig skrivemåte for dal og Askilsvannet som offentlig skrivemåte for vann, alle i Sande kommune.

Klage

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn, det vil si offentlige myndigheter og lokale organisasjoner. Klagefristen fra klager til Kartverket er tre uker fra melding om vedtaket er kommet fram til mottaker.

Mer informasjon om kartverkets vurdering og klageprosessen får du ved å ta kontakt med Kulturkontoret eller Kartverket direkte.