Kommunestyret i Sande vedtok ved sluttbehandling den 25.4.2017 (sak 13/17) detaljregulering av infrastruktur og boliger i Nedre del av Hanekleiva i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger ca. 2 km sørvest for Sande sentrum, grensende til det nye næringsområdet i Hanekleiva og med kort avstand til E18. Det legges til rette for fremføring av VA-anlegg, gang- og sykkelvei, omlegging av fylkesveien knyttet til næringsarealene som er under utvikling i Hanekleiva, samt moderat boligutvikling på de berørte eiendommene som allerede er avsatt til byggeområde i gjeldende kommuneplan. Planområdet er på totalt 201 daa, hvorav byggeområde for boliger er på 56,6 daa. Med 18 eksisterende boenheter og et potensial for inntil 50 nye boenheter i ene- eller tomannsboliger legges det totalt til rette for inntil 68 boenheter innenfor planområdet. Det skal etableres en sentral områdelekeplass og en kvartals- og nærlekeplass på hver side av fylkesveien. Det legges til rette for omfattende grønnstruktur, støyskjerming mot fylkesveien med mer. Planen omfatter i tillegg flytting av gang- og sykkelveien langs fylkesveien (fra den ene til den andre siden) og etablering av høydebasseng for vannforsyning til næringsområdet i Hanekleiva.

Planmaterialet består av følgende:

 1. Plankart, datert 20.3.2017
 2. Planbestemmelser, datert 20.3.2017
 3. Planbeskrivelse, datert 14.2.2017
 4. Samlede innspill til førstegangs behandling og begrenset høring
 5. VA-plan (Oversikt), datert 10.2.2017
 6. Støyvurdering, datert 19.1.2017 (revidert 21.3.2017)
 7. Vurdering av planskilt kryssing, datert 21.11.2016
 8. Helhetlig håndtering av overvann, datert 9.2.2017
 9. Notat om overvann fra terreng, datert 5.1.2017
 10. Notat om høydebasseng, datert 26.1.2017
 11. Arkeologisk rapport, datert 5.12. 2016
 12. Veigrunnlag C001, datert 10.2.2017
 13. Veigrunnlag C002, datert 10.2.2017
 14. Veigrunnlag C003, datert 10.2.2017
 15. Veigrunnlag C004, datert 10.2.2017

I tillegg er følgende dokumenter del av vedtaket:

Samlet saksfremstilling

 Planens dokumenter kan leses på papirformat ved oppmøte på rådhusets servicekontor eller, ved spesielle behov, bestilles fra post- eller mailadresse oppgitt nedenfor.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 2.6.2017. Eventuell klage sendes til Sande kommune Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande, eller via e-post til . Vennligst merk henvendelsen: ”Klage på detaljregulering av Nedre del av Hanekleiva”. Krav om innløsing og erstatning av tap må fremmes innen tre år.