Sande sentrum øst. Hele eller deler av gnr 117 bnr 2, gnr 118 bnr 1, 2, F1, 6, gnr 119 bnr 1, 1F8, 2-4, 6-21, gnr 9313 bnr 3, gnr 9319 bnr 1, gnr 9943 bnr 1, gnr 9945 bnr 1 og 2.

Endring av områderegulering med ny plassering av nye formålsbygg og boliger i Sande Sentrum.

Kommunens saksnummer er 15/144 og plannummer 20140002.

Kunngjøring fra 28.06.2018

Frist for uttalelse 13.08.2018

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn nye skolebygg m.m. i Sande sentrum øst. Nye skoler vil plasseres på Klokkerjordet, og dagens skoletomter vil omreguleres til bolig. I tillegg vil planen legge til rette for plassering av barnehage, Empus (arbeidsmarkedsbedrift), fjern-/nærvarmesentral, flerbrukshall og svømmehall.

Planen vil trolig tilrettelegge for over 15 000 m2 til næring og offentlige formål, og faller derfor i utgangspunktet inn under planer som alltid skal konsekvensutredes. Fordi områdeplanen for Sande sentrum ble konsekvensutredet, og endringen først og fremst er endret plassering av formål, har kommunen besluttet at planen ikke skal konsekvensutredes.

Det varsles samtidig at det i forbindelse med detaljreguleringen vil bli fremforhandlet en utbyggingsavtale.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til WSP Norge AS v/ Liv Kaasen, Postboks 185 Sentrum, 0102 Oslo eller på e-post innen 13.08.2018.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt Knut Johansen i Sande kommune, tlf 481 50 695, e-post: .