Kommunestyrets enstemmige vedtak i møte 12.03.2019, sak 18/19:

«Veiledende plan for Sandeelva med tilhørende gjennomføringsstrategi vedtas og legges til grunn for reguleringer og planarbeid som styrer utvikling av Sande sentrum.

1. Veiledende plan for Sandeelva med tilhørende gjennomføringsstrategi følges opp gjennom:
• Byromsplan for Sande hvor Sandeelva er en viktig sentrumskvalitet
• Områdereguleringsplan for Sande sentrum med tilhørende områdemodell
• Pågående og kommende detaljreguleringsplaner

Brevet fra Fylkesmannen sendes ut til alle KST-medlemmene med ett
notat fra Rådmannen hvor konsekvenser av Fylkesmannens brev blir beskrevet.»
-----
Lenke til saken: https://innsyn.sande-ve.kommune.no/motekalender/motedag/80050082/sak/80051142 

Planmaterialet består bl.a. av følgende informasjon:
• Veiledende plan for Sandeelva med gjennomføringstrategi
• Naturmangfoldsrapport for Sandeelva
• Samlet saksfremstilling – KST sak