Hovedutvalget for kultur og oppvekst vedtok 23. april 2018 at forslag til forskrift om bruk av offentlig areal til handel utenom fast uttsalgssted skal legges ut til offentlig høring.

Frist for å komme med innspill er senest 2. mai 2018.

Hva reguleres av forskriften?

Forskriften skal regulere all handelsvirksomhet utenom fast utsalgssted fra offentlig areal i Sande kommune. Med offentlig areal forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

Det foreslås imidlertid at lokale lag og foreninger som ikke driver forretningsmessig virksomhet unntas fra denne forskrifts virkeområde med unntak av §10 som gjelder 17. mai.

Hvordan sender du inn innspill?

Alle innspill sendes pr. e-post til  

Frist for å sende innspill:

Alle innspill må sendes Sande kommune senest 2. mai .2018.