I medhold av plan- og bygningslovens §11-1, jfr §11-4, legger rådmannen med dette fram forslag til handlingsprogram 2019-2022, med økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019.

Forslaget bygger på kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026. Kommuneplanens handlingsdel framgår under sektorrapportene. For hver sektor er det foreslått konkrete resultatmål/tiltak. På grunn av kommunereformen er handlingsprogrammet denne gang noe spesielt fordi de tre siste årene i programmet skal iverksettes i ny kommune. Handlingsprogrammet er kun utarbeidet i web-versjon og saksdokumentene kan leses her.

Handlingsprogrammet behandles av formannskapet 27.november og kommunestyret 11.desember 2018.

Eventuelle merknader sendes   snarest mulig og senest innen 3. desember 2018.

Rådmannen