I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles det om oppstart av endring av detaljreguleringer for Infrastruktur Hanekleiva, planID 20160001 og Næringsområde Hanekleiva Øst, første delområde, planID 20140010. Det varsles samtidig oppstart av eventuelt arbeid med utbyggingsavtale og gjennomføringsavtaler

Illustrasjon planendring

Hensikten med endringen er å justere regulert trase for fv. 319 Hanekleiva. Traseen ble regulert som del av detaljregulering for næringsområdet i 2015 og etterfølgende som en del av detaljregulering for Infrastruktur Hanekleiva i 2016. Videre prosjektering av veien har avdekket utfordringer i grunnen, og av hensyn til gjennomføring og fremdrift er det behov for å vurdere alternative løsninger.

Justeringen medfører anslagsvis at veien legges 20-30 meter lengre sør/ sørvest i planområdets sørvestre hjørne ved Stokkelia. Ved ny plassering av veien justeres formåls- og byggegrenser i næringsområdet i henhold til justering av veien. Justeringen skjer inn i LNF areal og område med hensynssone ras- og skredfare. Planområdet omfatter gbnr. 12/1 og 9319/3.

Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger §§ 2 eller 3.

Under planarbeidet vil endringens virkning på følgende tema vurderes nærmere og bli belyst i planmaterialet; naturmangfold, landskap, ras- og skredfare, overvann og avrenning, kulturminner og støy. Det foreligger ikke kunnskap om forhold som medfører vesentlige virkninger for miljø og samfunn ved gjennomføring av endringen.

Etter gjennomført varslingsperiode vil Sande kommune vurdere om endringen av detaljreguleringene kan gjennomføres som mindre endring. Det vil gjennomføres dialog med berørte myndigheter og berørte grunneiere som del av vurderingen. Hvis planendringen fremmes som mindre endring vedtas denne uten offentlig ettersyn, og vedtaket vil bli annonsert med normal klageadgang.

Innspill til planarbeidet sendes til Asplan Viak AS v/ Christopher von Krogh, Pb. 87, 3101 Tønsberg eller innen 30.08.2017. Asplan Viak kan kontaktes på telefon 92202322 for eventuelle spørsmål. Saksbehandler i kommunen er Tor Reierth, telefon 33787053.