Formannskapet i Sande vedtok 09.10.2018 (sak 0052/18) gjennom 1. gangs behandling å legge forslag til detaljreguleringsplan for Klevjerhagen sentrum med tilhørende planområde ut til offentlig ettersyn. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges følgende planforslag ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplan

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor eiendom 66/146 i Klevjerhagen. Som del av planen skal det etableres nytt fortau langs Klevjerveien og Gutugata, ny felles innkjøring til boligområdet og idrettsområdet, samt oppgradering av eksisterende busslomme og nytt leskur.

Høringsfristen er 30.11.2018

Merknader sendes innen 30.11.2018 til Sande kommune, postboks 300, 3071 Sande, eller via e-post til . Vennligst merk henvendelsen: ”planens navn og planID 20160004”. Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av eventuelle innkomne merknader.