I våres foregikk det terrengarbeider på Solodden på Kverntangen. En beboer sendte inn en bekymringsmelding om misfarget sjøvann, og vi sendte ut en stoppordre. Schage Eiendom AS ble bedt om undersøke grunnen og lage en tiltaksplan for hva som videre kan skje i området. Nå er rapporten fra undersøkelsene ferdig.

Tiltak må gjennomføres før bygging

Rapporten konkluderer med at det kan bygges boliger på Solodden. Forutsetningen er at man gjennomfører en del tiltak. Tiltakene skal sikre at forurensning ikke slipper ut i omgivelsene.

Det er ikke påvist noe som kan tyde på forurensningsfare for folk som bruker området.

Her finner du rapporten fra GrunnTeknikk AS

Søknad skal behandles

Schage Eiendom AS skal levere søknad om forbelastning av Solodden. Forbelastningen skal rede grunnen for senere byggearbeider. Når vi behandler søknaden, innarbeider vi krav og tiltak som er foreslått i rapporten.

 Kommunens ansvar – tiltakshavers ansvar

  • Når det planlegges graving eller andre tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, skal kommunen sørge for at alle krav i lovverket rundt forurensning er etterkommet.
  • Hvis noen gjennomfører arbeider som ikke krever tillatelse, er de selv ansvarlig for at de ikke gjør noe som er i strid med lovverket. Dette kan kalles tiltakshavers selvstendige undersøkelsesplikt.