Sist høst viste en revisjonsrapport at den formelle byggesaksbehandlingen vår holder god kvalitet. Nå har vi gjennomført en brukerundersøkelse som forteller hvordan folk opplever oss og tjenestene vi leverer.

Hvem fikk anledning til å delta?

Undersøkelsen ble sendt ut 136 mottakere i februar-mars. De hadde fått en tillatelse eller et avslag i 2016 og var vår målgruppe. Alle ble oppfordret til å svare, og vi sendte ut påminnelser og informerte om undersøkelsen Sande avis og i flere møter. Svarprosenten endte på 29%. Denne typen undersøkelser har da også vanligvis ganske lav svarprosent.

Spørsmålene og svarene

Mottakerne ble stilt spørsmål som handler om saksbehandlingen, om de opplever å bli møtt med respekt, om vi er pålitelige og tilgjengelige, om kvaliteten på informasjon de får fra oss og helhetsvurderingen deres.

På flere av spørsmålene er brukerne mindre fornøyd med oss enn da vi gjorde samme undersøkelse i 2014. Noe er uendret, og noe er forbedret.

Her finner du tallene fra undersøkelsen.

Tas på alvor

Tilbakemeldingene i brukerundersøkelsen viser at vi må vurdere endringer i hvordan vi gir tilbakemeldinger på innhold i søknader, og hvordan vi veileder søkere. Vi vurderer også andre justeringer. Dette arbeidet er vi allerede i gang med.

Del av større prosjekt

Brukerundersøkelsen er del av et prosjekt vi har med å følge opp revisjonsrapporten fra sist høst. Da ble byggesak undersøkt av Buskerud Kommunerevisjon. De andre prosjektdelene er:

  • Nye nettsider med lett forståelig tekst og nyttige veiledninger
  • Utvikle kundeservice og veiledningstjenester
  • Enklere språk i brev, skjema og e-poster
  • Styrke rutiner som forebygger korrupsjon
  • Grenseoppgang for prinsipielle saker

Prosjektet går over ca 1 år.

Her kan du lese hele revisjonsrapporten.