Sande kommune har tidligere opparbeidet store fond på vann- og avløpstjenestene.

Gebyrsatsene de siste to årene har blitt vedtatt med tanke på å tilbakeføre disse midlene til abonnentene i kommunen.

I 2016 og 2017 har derfor vann- og avløpsgebyrene vært kunstig lave, siden selvkostfondene har finansiert store deler av tjenestene.

I 2018 er det vedtatt en økning, med forslag om ytterligere økning i 2019. Gebyrsatsene for vann og avløp samlet sett vil imidlertid fortsatt være lavere i 2019 enn normalnivået som var etablert i 2014 og 2015.

Faktura sendes ut til alle abonnenter i løpet av uke 11 med forfall 20.04.18.

For de abonnenter som har installert vannmåler vil fakturaen som kommer i posten inneholde vannmåleroppgjør 2017.