Kommunen sendte for en tid tilbake ut stoppordre for terrengarbeider på Solodden som ligger mellom Kverntangen og Seilet sportsbar. Årsaken var at det var observert misfarget sjøvann. Tiltakshaver, Schage Eiendom AS, stanset da arbeidene. Saken blir nå behandlet i tråd med reglene i kapittel 2 i forurensningsforskriften

Arbeidene foregår der et barkdeponi ble etablert rundt 1970.

Tiltaksplan lages

Tiltakshaver har gjennomført undersøkelser av grunnen. Undersøkelsene skal avdekke om grunnen er forurenset og hvilke tiltak som i så fall er nødvendige. Tiltakshaver er i gang med å lage en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen.

Innbyggernes bruk av området

Vi har fått spørsmål om badevannet. Tiltakshaver har tatt vannprøver. Det er ikke påvist oljeforurensning i dem. Utfra det prøvene viser, er ikke vannkvaliteten vesentlig endret fra tidligere år.

Tiltakshaver opplyser at det ikke er noen fare ved å gå eller oppholde seg i området.

På det nåværende tidspunkt må alle spørsmål rettes direkte til tiltakshaver.