Gå til innhold

Kommunereform

Kommunestyret besluttet i sitt møte 20. april å ta opp igjen spørsmålet om Sande skal bli en del av en større kommune. Bakgrunnen for vedtaket er at forutsetningene som ble lagt til grunn for folkeavstemmingen i september i fjor er endret.

Etter en lengre prosess ble det 16.6.16 avholdt folkeavstemming om Sande kommunes framtidige kommunetilhørighet. Valgdeltakelsen var på 57% (4.234 godkjente stemmer). 52,6% stemte for at Sande skal gå sammen med Holmestrand/Hof mens 42,75% stemte for Drammen/Svelvik.

Kommunestyret bekreftet i møte 22.6.2016 resultatet. Rådmannen underrettet 23.6.2016 Fylkesmannen om kommunestyrets vedtak.

Situasjonen nå

Holmestrand og Hof gjorde vedtak om felles kommune i 2015, og kan derfor etablere ny kommune fra 1.1.2018. Sande gjorde sitt vedtak i perioden mellom 1.1.2016 og 1.7.2016. Ut ifra de føringer som opprinnelig ble gitt fra sentralt hold innebærer det at Sande først kan bli en del av den nye kommunen fra 1.1.2020.

Imidlertid har departementet nå åpnet for at også Sande kan gå inn pr 1.1.2018. Forutsetningen er at de tre kommunene er enige om å gå for 2018, og at de også er enige om de punktene som loven krever enighet om for at departementet skal gi sin tilslutning.

Hvis kommunene rekker å bli enige om alle detaljer innen fristen som er 1. oktober 2016, og Sande skal bli en del av den nye kommunen fra 1.1.2018, vil Sande danne fellesnemnd med Hof og Holmestrand nå i høst, men hvis Sande skal gå inn i ny kommune fra 1.1.20 vil deltakelse i fellesnemnda først bli fra høsten 2017.

Dette punktet er ikke ferdig drøftet kommunene imellom, men tidsperspektivet 2020 er foreløpig lagt til grunn. I det ligger at den nye kommunen formelt sett etableres i to trinn med Hof/Holmestrand i 2018 og nye Holmestrand/Sande i 2020. Det gir noen utfordringer i forhold til byggingen av den nye kommuneorganisasjonen.

Utfordringsbildet

Sande må gjennomføre to parallelle prosesser der den ene er samarbeidet med Hof/Holmestrand om å etablere en ny kommune, og den andre er å gjennomgå de samarbeid Sande har pr i dag med kommuner i Drammensområdet. Sande må beslutte hvilke av disse samarbeidene som må/bør avsluttes og hvilke som kan/bør/må videreføres. De to prosessene griper i hverandre både tidsmessig og faglig.

Den ideelle rekkefølge i arbeidet vil være at politisk plattform først vedtas. Deretter utarbeider rådmannen samarbeidsprosjektet sammen med rådmannen i Hof/Holmestrand, og til slutt godkjenner kommunestyret denne prosjektplanen. Imidlertid tillater ikke tidsaspektet en slik sekvensiell framdrift. Årsaken til det er at Hof og Holmestrand danner ny kommune allerede i 2018. De er naturlig nok i gang med sine forberedelser. I dette arbeidet legges mange føringer for den endelige organisasjon. Det er etablert en prosjektorganisasjon, og et stort antall arbeidsgrupper er godt i gang. Alle tre kommuner har et sterkt ønske om at Sande skal kobles på denne prosessen så raskt som mulig.

I forhold til behovet for framdrift og arbeidsinnsats det kommende året spiller det liten rolle for Sande om det blir sammenslutning i 2018 eller 2020. Det er fordi Sande fullt ut må delta i forberedelsene til sammenføyningen av Hof og Holmestrand i 2018. I praksis vil det aller meste av utredninger, planlegging og forberedelser måtte gjøres innen tidlig sommer 2017. Hvis det blir enighet om at alle tre kommuner blir med fra 2018 vil forberedelsesarbeidet gå direkte over i en gjennomføringsfase. Hvis Sande, eller de tre kommunene i fellesskap, velger å gå for at Sande skal med først i 2020 blir det en ventefase mellom det arbeid som uansett må gjøres nå og gjennomføringen.

Det sentrale i arbeidet er å avklare organisering av fagfeltene, samt hvilke trinn sammenføyningen skal bestå av og når disse trinnene iverksettes. I praksis må det bety at hvert fagområde sammen med rådmennene vurderer hva som er mest hensiktsmessig for seg, og at dette dokumenteres i en framdriftsplan. Alle disse enkeltplanene bygges så inn i en helhetlig plan for etableringen av ny kommune.

Sandes deltakelse i arbeidsgruppene vil bestå av fagfolk og tillitsvalgte. Rådmannen skal etablere en prosjektorganisasjon som er samarbeidspartneren til prosjektorganisasjonen i Hof/Holmestrand, og som ivaretar informasjon til og forankring i Sandes linjeorganisasjon. Rådmannen ser det videre som hensiktsmessig med hyppige rapporteringer til og avklaringer med formannskap/gruppeledere. Det betinger flere møter med formannskap/gruppeledere enn det som er satt opp i møteplanen for 2016.

Tidsaspektet

Det formelle løpet som er bestemt sentralt gir en totrinns etablering av ny kommune med Hof, Holmestrand og Sande. Som nevnt foreligger kanskje en mulighet for at Sande også kan bli med fra 2018.

Sett fra et administrativt ståsted er det fordeler og ulemper ved både 2018 og 2020. 2018 gir en kompakt og rask sammenslutningsprosess som gjør det enklere å holde fokuset på tjenestene, men som blir krevende tidsmessig. 2020 gir bedre til å løse tidkrevende elementer i sammenføyingsprosessen, men det blir krevende for de ansatte å holde prosessen i gang så lenge, noe som kan være negativt for tjenesteytingen. Det som finnes av erfaringer fra kommunesammenslutninger tilsier at prosessen bør gjennomføres innen en ramme på om lag halvannet år. I vårt tilfelle vil den, hvis vi lander på 2020, strekke seg over mer enn tre år, noe som vurderes som alt for lenge. Rådmannens holdning er at administrativt skal oppgaven kunne løses uansett tidsalternativ, men vurdere 2018 som det beste alternativ. Enn så lenge planlegger rådmannen ut ifra 2020.

Det er enighet med Hof/Holmestrand om at det må finnes praktiske operative løsninger for den utfordring som følger av at ny kommune etableres i to trinn der Sande går inn i 2020. Formelt skal Sande bestå som egen kommune fram til da. Rådmannen vurderer vertskommunesamarbeid som den mest sannsynlige løsning på de fagområder det er ønskelig med en operativ integrering før 2020. Det er for tidlig å si hvor omfattende dette blir, men blir 2020 utfallet kan det komme til å berøre store deler av tjenesteytingen.

Videre arbeid i år

På den politiske arena er det flere uavklarte spørsmål som må finne sin løsning. Kommunene må bli enige om de skal gå for 2018 eller 2020. Videre må kommunene bl.a. bli enige om kommunenavn, størrelse på kommunestyret i den nye kommunen og administrasjonssted.

Administrativt er forberedelsene i gang. Rådmannen har fått klarsignal til å etablere en prosjektorganisasjon. Det skal engasjeres en prosjektleder som både skal koordinere arbeidet internt i Sande og mellom Sande og de to andre kommunene.  Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe i Sande og sitter også i den interkommunale prosjektledelsen.

Sektorene er i ferd med å plukke ut deltakere til alle de arbeidsgrupper som Hof og Holmestrand allerede har oppnevnt. De som oppnevnes vil så snart det er praktisk mulig starte arbeidet sammen med fagkollegene fra de andre kommunene.

I de kommende måneder blir forberedelsene til å etablere ny kommune en stor og omfattende arbeidsoppgave for både politikere og administrasjon. I tillegg skal Sande kommune produsere og levere som vanlig. Det er vårt mål at Sandesokningene ikke skal oppleve negative konsekvenser av kommunereformarbeidet, men motta tjenester som forventet, og i tillegg bli holdt godt orientert om en av de aller største endringer i Sande kommunes historie.

Elin Gran Weggesrud
Ordfører

0 ledige stillinger
Publisert02.06.2015 10:11
Sist endret14.09.2016 15:15
Publisert avCecilie Halvorsen

Kontaktinformasjon

PROSESS VÅREN 16

TIDLIGERE PROSESS

Webredaktør: Knut Erik Lippert