Gå til innhold

Kommuneplan 2011–2023

Sande kommunestyre har vedtatt kommuneplan for 2011 - 2023

Sande kommunestyre har i møtet 2.5.2012 –sak KST-16/12 fattet følgende vedtak: ”Kommunestyret vedtar jf.pbl §11.15 kommuneplan for Sande ”011 – 2013, samfunnsdel og arealdelen med plankart og bestemmelser datert 10.4.2012”

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages. Planen er rettskraftig fra vedtaksdato.

Kommuneplanen består av følgende dokumenter:

1. Samfunnsdelen
2. Arealdelen
a. Planbeskrivelse
b. Bestemmelser og retningslinjer
c. Konsekvensutredning
d. Plankart med temakart
i. Temakart for reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde
ii. Temakart for faresoner
iii.Temakart hensynssone for kulturminner
iv.Temakart støy

I kommuneplanens arealdel for 2011-2023 blir følgende områder lagt ut som utbyggingsområder;
Område 18 Dunihagen 7,6 daa til boligformål
Område 308 Skafjellåsen 45 daa til boligformål
Område 307 Utvidelse Selvik skole 10 daa til offentlig tjenesteyting
Område 300 Hanekleiva 330 daa til næring

Samlet saksfremstilling kommunestyrets møte 2.mai 2012

Planens dokumenter finnes på Sande Rådhus service kontoret. Henvendelser gjøres til servicekontoret på tlf.: 33787000 Eller e-post: postmottak@sande-ve.kommune.no.

-----

Tidligere dokumenter i prosessen

Dette er hovedtrekkene i arealdelen.
Boligområder: Sande sentrum styrkes som kommunens naturlige senter. Arbeid med helhetlig områdeplan startes opp. Sentrumsutvikling forutsetter at teknisk sentral og kornmagasinet gis ny lokalisering. Det tilbys alternative arealer ved Breivollveien.

Noe utbygging i sentrumsnære boligområder tillates. Dette gjelder to mindre områder, et i Tandbergåsen og et Dunihagen, samt et område i Skafjellåsen ved barnehagen. (PS! her er det en liten skrivefeil i høringsbrebvet)

Det legges opp til et levekraftig fortettingsområde sør i kommunen; Nordre Jarlsberg brygge videreføres. Det innarbeides hensynssone/felles plan på plankartet for området Bjørnstad/Lyngstad, med krav om utarbeidelse av områdeplan.

Det legges opp til levekraftige fortettingsområder nord i kommunen på sikt (Kjeldås og Galleberg).
I neste kommuneplanrullering vurderes hvordan fortetting kan skje i et helhetlig langsiktig perspektiv, der det tas hensyn til samfunnsøkonomi og etablert infrastruktur Områder for spredt utbygging vurderes i neste kommuneplanrullering i samsvar med plan-og bygningslovens §11-11 nr 2

Næringsområder:
Hanekleiva etableres som et næringsområde for større virksomheter. Området omfatter ca 330 daa.
I neste kommuneplanrullering vurderes områder for mindre næringsvirksomheter i ulike deler av kommunen.

Offentlige formål:
Det vises muligheter for utvidelse av Selvik skole med alternativet flytting til området sør for NJB.

Dokumenter:

Det gjøres oppmerksom på at når det zoomes inn på arealkartet kan det være avvik mellom eiendomsgrenser og omriss av utbyggingsområde. 

Planen består av ett hovedkart og 3 temakart som alle er juridisk bindende og må leses i sammenheng. Hverken hovedkartet eller temakartene gir fullstendig informasjon alene.

Temakart 1: Reguleringsplaner som skal videreføres, arealformål og samferdselslinjer
Temakart 2: Støy- og faresoner, arealformål og samferdselslinjer
Temakart 3: Hensynssone for kulturminne, arealformål og samferdselslinjer

 

Hva så med alle de andre innspillene og forslagene som er kommet inn? Ingen av innspillene som er innsendte er forkastet. Kommunen vil nå starte opp arbeidet med å lage en planstrategi for neste periode. Det vil også bli laget en veileder for vurdering av disse forslagene. Alle forslagstillere til denne planen vil få tilsendt veileder og bli bedt om å vurdere sine forslag opp i mot noen gitte kriterier. Disse forslagene bli vurdert i den nye planprosessen som er forventet avsluttet februar/mars 2014. 

 

Bakgrunnsinformasjon:

 

0 ledige stillinger
Publisert26.10.2011 18:00
Sist endret05.02.2014 13:59
Webredaktør: Knut Erik Lippert