Gå til innhold

Navn på ny kommune – ditt innspill!

Det er vedtatt at Nye Holmestrand og Sande kommuner skal slås sammen 1.1.2020. Vi inviterer med dette alle innbyggere til å komme med forslag på kommunenavn til den nye kommunen. Det er kun anledning til å sende inn forslag på nytt navn.

Det eksisterende kommunenavn for Holmestrand skal være med helt til sluttbehandlingen med endelig vedtak på hva den nye kommunen skal hete. Sande er ikke et aktuelt navn da dette navnet allerede er benyttet av en annen kommune. Derfor skal det ikke sendes inn forslag på eksisterende navn.

Av alle innkomne forslag på kommunenavn vil forhandlingsutvalget velge ut et mindre utvalg navn og ta stilling til innbyggerinvolvering. Det skjer i forhandlingsutvalgets møte mandag 24.04.2017.

Etter gjennomført innbyggerinvolvering vil forhandlingsutvalget avgi sin anbefaling. Det skjer i forhandlingsutvalgets møte i uke 22.

Endelig vedtak om navn for den nye kommunen gjøres av kommunestyrene i juni 2017.

Nedenfor følger kriterier for kommunenavn.

Frist for innsendelse av forslag er 20. april 2017

Praktiske forhold:

På denne linken finner du en digital løsning der du kan legge inn ditt forslag på kommunenavn.


Forslaget (navnet) begrunnes og merkes med navn, telefon, adresse, og e-postadresse.

Ønsker du ikke å bruke den digitale løsningen kan forsalget ditt sendes på e-post til postmottak i kommunen. Det kan og leveres som brevpost til kommunen.

 
Invitasjon til konkurranse: NAVN på ny kommune – kriterier

Et nytt kommunenavn er et stedsnavn som representerer viktige språklige og kulturelle verdier. Navnet er en del av lokalmiljøet og lokalhistorien, og navnet skal bidra til å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nytt navn skal vedtas, må man tenke på at navnet skal bli stående i generasjoner fremover.

Stedsnavn har lovfestet vern som immaterielle kulturminner, jfr. Stedsnavnloven. Formålet med loven er å ta vare på stedsnavn som språklige kulturminner, gi de en skriftlig form som er praktisk, og som ikke skygger for meningsinnholdet i navnet. Navnet skal være lett å skrive, lese og uttale.

Navnet skal være dekkende for hele eller store deler av det aktuelle området, slik at flest mulig av innbyggerne i den nye kommunen kan identifisere seg med navnet.
 
Hvis spørsmål kan dere ta kontakt med prosjektleder Hans Erik Utne, mobil: 464 44 771, e-post: hans.erik.utne@holmestrand.kommune.no

Protokoll fra forhandlingsutvalgets behandling.

0 ledige stillinger
Publisert14.03.2017 14:16
Sist endret15.03.2017 07:53

Kontaktinformasjon

Webredaktør: Knut Erik Lippert